Y. G.Polynskaya, I. V. Lebedeva, A. A.Knizhnik, and A. M.Popov

DOI: https://doi.org/10.1016/j.comptc.2022.113755 Computational and Theoretical Chemistry,1214, 113755